امکانات سامانه نمایندگی ارشد سطح ۱ (SMS MASTER RESELLER)
این سامانه پیشرفته ترین سامانه نمایندگی پیامک موجود در کشور با قابلیت تعریف نمایندگی مستقل می باشد.برخی از امکانات مهم این سامانه عبارنتد از:
 •  
  سامانه MASTER RESELLERقابلیت ساخت و ارائه RESELLER را دارد.
 •  
  ارائه پنل نمایندگی جداگانه برای نمایندگان (مشابه پنل مدیریت )
 •  
  تعریف کاربر با دسترسی جداگانه و امکان تخصیص شماره و اعتبار و ...
 •  
  قابلیت ایجاد پرداخت الکترونیک جداگانه برای هر نماینده
 •  
  تیکتینگ جداگانه برای هر نماینده
 •  
  پشتیبانی آنلاین جداگانه برای نماینده
 •  
  ایجاد تعرفه اختصاصی توسط نماینده
 •  
  قابلیت تعریف شماره با کلیدواژه توسط نماینده
 •  
  قابلیت تفکیک مشتریان بر اساس نوع کاربری (نماینده،عادی ،مدیر)
 •  
  نوع کاربر:مدیر،نماینده،کاربر عادی
 

سامانه نمایندگی ارشد پیام کوتاه ( سطح 1 ) SMS MASTER RESELLER

A

 
40.000.000 ریال
 
جزئیات
ایجاد 50 نماینده ارشد و نامحدود نماینده و کاربر
 
 
دارای 100 خط اختصاصی 15 رقمی سرشماره 50009
 
2خط ۱1 رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط ۱0 رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط 7 رقمی عمومی سرشماره 1000
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره 2000
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره 3000
 
۲۰۰۰۰ عدد اعتبار اولیه
 
ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی
 
قابلیت تعریف درگاه اختصاصی پرداخت بانکی

خرید آنلاین دانلود قرارداد

B

 
24.000.000 ریال
 
جزئیات
ایجاد 20 نماینده ارشد و نامحدود نماینده و کاربر
 
 
دارای 8۰ خط اختصاصی ۱۵ رقمی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط ۱1 رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط ۱0 رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط 7 رقمی عمومی سرشماره 1000
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره 2000
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره 3000
 
۱۵۰۰۰ عدد اعتبار اولیه
 
ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی
 
قابلیت تعریف درگاه اختصاصی پرداخت بانکی

خرید آنلاین دانلود قرارداد

C

 
14.000.000 ریال
 
جزئیات
ایجاد 10 نماینده ارشد و نامحدود نماینده و کاربر
 
 
دارای ۴۵ خط اختصاصی ۱۵ رقمی سرشماره ۵۰۰۰
 
1خط ۱1 رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره ۵۰۰۰9
 
1خط 7 رقمی عمومی سرشماره 1000
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره 2000
 
1خط 8 رقمی عمومی سرشماره 3000
 
۱۰۰۰۰ عدد اعتبار اولیه
 
ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی
 
قابلیت تعریف درگاه اختصاصی پرداخت بانکی
 
 

خرید آنلاین دانلود قرارداد

بخشنامه ها