پنل نمایندگی (SMS Agent)

2,200,000 ریال
جزئیات
دارای 15 خط اختصاصی 15 رقمی سرشماره 5000
1 خط عمومی رند 10 رقمی 1000
1 خط عمومی رند 5000
4000 عدد اعتبار اولیه
ایجاد کاربر به تعداد نامحدود
ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی

قیمت ارسال هر پیامک:
 (از پیش شماره 50009) 105
ریال
(از پیش شماره 50001) 110.7
ریال
(از پیش شماره 1000) 122.87
ریال
(از پیش شماره 2000) 124.87
ریال
(از پیش شماره 5000950) 97.65
ریال
(از پیش شماره 3000) 133.7
ریال
(از خط ثابت) 117.705 
ریال
 (از BTS ایرانسل) 103.11
ریال

هدایا

 

4000 عدد اعتبار اولیه + 15 خط اختصاصی
15 رقمی از سرشماره 50009

خرید آنلاین
مشاهده امکانات کامل

نمایندگی ارشد (SMS Reseller)

5,900,000 ریال
جزئیات
دارای 45 خط اختصاصی 15 رقمی سرشماره 5000
1 خط عمومی رند 10 رقمی 1000
10000 عدد اعتبار اولیه
ایجاد نماینده و کاربر نامحدود
ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی
قابلیت تعریف درگاه اختصاصی بانکی

قیمت ارسال هر پیامک:
 (از پیش شماره 50009) 101
ریال
(از پیش شماره 50001) 108
ریال
(از پیش شماره 1000) 119.88
ریال
(از پیش شماره 2000) 121.8
ریال
(از پیش شماره 5000950) 93.93
ریال
(از پیش شماره 3000) 131.1
ریال
(از خط ثابت) 112.918 
ریال
 (از BTS ایرانسل) 99.081
ریال

هدایا

 

10000     عدد  اعتبار  اولیه  + 30  خط   اختصاصی  15رقمی سرشماره ۵۰۰۰۹

خرید آنلاین
مشاهده امکانات کامل

نمایندگی ارشد سطح 1 کلاس A

40,000,000 ریال
جزئیات
دارای ۱۰۰ خط اختصاصی ۱۵ رقمی سرشماره ۵۰۰۰۹
۲خط ۱۱ رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۱۰ رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۷ رقمی عمومی سرشماره ۱۰۰۰
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۲۰۰۰
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۳۰۰۰
۲۰۰۰۰ عدد اعتبار اولیه
ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی
قابلیت تعریف درگاه اختصاصی پرداخت بانکی
قیمت ارسال هر پیامک:
 (از پیش شماره 50009) 95
ریال
(از پیش شماره 50001) 97.2
ریال
(از پیش شماره 1000) 107.892
ریال
(از پیش شماره 2000) 123.6
ریال
(از پیش شماره 5000950) 88.35
ریال
(از پیش شماره 3000) 107.89
ریال
(از خط ثابت) 105.545 
ریال
 (از BTS ایرانسل) 93.1
ریال

هدایا

 

20000عدد اعتبار 50 نمایندگی ارشد + 100خط اختصاصی  15رقمی سرشماره ۵۰۰۰۹

خرید آنلاین
مشاهده امکانات کامل

نمایندگی ارشد سطح 1 کلاس B

24,000,000 ریال
جزئیات
دارای ۸۰ خط اختصاصی ۱۵ رقمی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۱۱ رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۱۰ رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۷ رقمی عمومی سرشماره ۱۰۰۰
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۲۰۰۰
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۳۰۰۰
۱۵۰۰۰ عدد اعتبار اولیه
ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی
قابلیت تعریف درگاه اختصاصی پرداخت بانکی
قیمت ارسال هر پیامک:
 (از پیش شماره 50009) 97
ریال
(از پیش شماره 50001) 101.25
ریال
(از پیش شماره 1000) 112.38
ریال
(از پیش شماره 2000) 126
ریال
(از پیش شماره 5000950) 90.21
ریال
(از پیش شماره 3000) 113.3
ریال
(از خط ثابت) 107.961 
ریال
 (از BTS ایرانسل) 95.6
ریال

هدایا

 

20000عدد اعتبار 50 نمایندگی ارشد + 100خط اختصاصی  15رقمی سرشماره ۵۰۰۰۹

خرید آنلاین
مشاهده امکانات کامل

نمایندگی ارشد سطح 1 کلاس C

14,000,000 ریال
جزئیات
دارای ۴۵ خط اختصاصی ۱۵ رقمی سرشماره ۵۰۰۰
۱خط ۱۱ رقمی اختصاصی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۵۰۰۰۹
۱خط ۷ رقمی عمومی سرشماره ۱۰۰۰
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۲۰۰۰
۱خط ۸ رقمی عمومی سرشماره ۳۰۰۰
۱۰۰۰۰ عدد اعتبار اولیه
ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی
قابلیت تعریف درگاه اختصاصی پرداخت بانکی


قیمت ارسال هر پیامک:
 (از پیش شماره 50009) 100
ریال
(از پیش شماره 50001) 103.95
ریال
(از پیش شماره 1000) 115.38
ریال
(از پیش شماره 2000) 198.7
ریال
(از پیش شماره 5000950) 93
ریال
(از پیش شماره 3000) 128.5
ریال
(از خط ثابت) 111.6 
ریال
 (از BTS ایرانسل) 98.1
ریال

هدایا

 

10000عدد اعتبار 10 نمایندگی ارشد + 35خط اختصاصی  15رقمی سرشماره ۵۰۰۰۹

خرید آنلاین
مشاهده امکانات کامل

بخشنامه ها