تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری ٥٠٠٠٩
نمونه سرشماره تعداد ارقام کاربر (ريال ) نماینده (ريال )
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
50009 XXXXXXXXXXX 15 72,000 36,000 60,000 30,000
50009 XXXXXXXXXX 14 120,000 60,000 100,000 50,000
50009 XXXXXXXXX 13 300,000 144,000 250,000 120,000
50009 XXXXXXXX 12 600,000 360,000 500,000 300,000
50009 XXXXXXX 11 1,080,000 660,000 900,000 550,000
50009 XXXXXX 10 1,440,000 960,000 1,200,000 800,000
50009 XXXXX 9 2,040,000 1,080,000 1,700,000 900,000
50009 XXXX 8 2,760,000 1,560,000 2,300,000 1,300,000
50009 XXX 7 مذاکره مذاکره مذاکره مذاکره
50009 XX 6 مذاکره مذاکره مذاکره مذاکره
تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری 50001
نمونه سرشماره تعداد ارقام کاربر (ريال ) نماینده (ريال )
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
50001 XXXXXXXXXXX 15 150,000 70,000 120,000 90,000
50001 XXXXXXXXXX 14 200,000 100,000 150,000 80,000
50001 XXXXXXXXX 13 500,000 300,000 350,000 300,000
50001 XXXXXXXX 12 900,000 600,000 600,000 550,000
50001 XXXXXXX 11 1,600,000 900,000 1,450,000 1,400,000
50001 XXXXXX 10 2,200,000 1,500,000 1,950,000 1,850,000
50001 XXXXX 9 4,200,000 3,000,000 2,250,000 2,150,000
50001 XXXX 8 7,000,000 5,200,000 6,000,000 4,500,000
50001 XXX 7 مذاکره مذاکره مذاکره مذاکره
50001 XX 6 مذاکره مذاکره مذاکره مذاکره
تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری 1000
نمونه سرشماره تعداد ارقام کاربر (ريال ) نماینده (ريال )
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
1000 XXXXXXXXXX 14 300,000 160,000 280,000 150,000
1000 XXXXXXXXX 13 800,000 400,000 750,000 350,000
1000 XXXXXXXX 12 1,650,000 900,000 1,550,000 800,000
1000 XXXXXXX 11 3,200,000 1,500,000 3,000,000 1,400,000
1000 XXXXXX 10 4,000,000 2,000,000 3,800,000 1,800,000
1000 XXXXX 9 5,000,000 2,500,000 4,800,000 2,300,000
1000 XXXX 8 7,500,000 3,800,000 7,000,000 3,500,000
1000 XXX 7 مذاکره مذاکره مذاکره مذاکره
تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری 2000
نمونه سرشماره تعداد ارقام سفارشی (ريال ) غیر سفارشی (ريال )
2000 XXXXXXXX 12 استعلام 1,600,000
2000 XXXXXXX 11 استعلام 2,300,000
2000 XXXXXX 10 استعلام 4,500,000
2000 XXXXX 9 استعلام 8,500,000
2000 XXXX 8 استعلام 14,000,000
2000 XXX 7 استعلام استعلام
2000 XX 6 استعلام استعلام
تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری 3000
نمونه سرشماره تعداد ارقام سفارشی (ريال ) غیر سفارشی (ريال )
3000 XXXXXXXXXX 14 300,000 150,000
3000 XXXXXXXX 12 1,600,000 1,000,000
3000 XXXXXX 10 2,500,000 1,400,000
3000 XXXXX 9 استعلام استعلام
3000 XXXX 8 استعلام استعلام
3000 XXX 7 استعلام استعلام
3000 XX 6 استعلام استعلام
فعالسازی شماره های ارسال متناظر با تلفن ثابت (سالیانه)
نوع شماره قیمت (ریال)
شماره های ۸ رقمی- استان تهران متناظر با شماره تلفن ثابت 600,000
شماره ٥ رقمی-متناظر با شماره تلفن ثابت 5,500,000
شماره های ٤ رقمی-متناظر با شمارهای تلفن ثابت 7,000,000
شماره های٣رقمی-متناظر با شمارهای تلفن ثابت 9,000,000
شماره های غیر متناظر سایر شمارها پس از اطمینان از آزاد بودن شماره مورد در خواست شما
و بر اساس سیستم قیمت گذاری شرکت تعیین می گردد

بخشنامه ها