کاربران و نمایندگان گرامی شرکت هاماوران ، مجری سرشماره پیامکی 50009 ، تعرفه های جدید در سال 1394 را به شرح ذیل اعلام می نماید.
تعرفه سرویس برقراری شماره ٥٠٠٠٩ و 50001
نمونه سرشماره تعداد ارقام کاربر (ريال ) نماینده (ريال )
50009 XXXXXXXXXX 15 100,000 80,000
50009 XXXXXXXXX 14 200,000 150,000
50009 XXXXXXXX 13 800,000 500,000
50009 XXXXXXX 12 1,000,000 900,000
50009 XXXXXX 11 2,500,000 2,000,000
50009 XXXXX 10 3,500,000 3,000,000
50009 XXXX 9 4,500,000 4,000,000
50009 XXX 8 5,500,000 5,000,000
50009 XX 7 مذاکره مذاکره
50009 X 6 مذاکره مذاکره
هزینه ارسال پیامک انبوه با سرشماره ٥٠٠٠٩
از مبلغ (ریال) تا مبلغ(ریال) فارسی همراه اول پیامک لاتین پیامک سایر اپراتورها
1 110,000 125 262.5 150
110,000 315,000 120 252 144
315,000 400,000 118 247.8 141.6
400,000 450,000 115 241.5 138
450,000 900,000 110 231 132
900,000 4,400,000 108 226.8 129.6
4,400,000 8,600,000 105 220.5 126
8,600,000 16,800,000 101 212.1 121.2
16,800,000 32,800,000 100 210 120
32,800,000 40,000,000 97 203.7 116.4
40,000,000 78,000,000 95 199.5 114
78,000,000 و بیشتر مذاکره با شرکتتعرفه شارژ و سرویس خطوط اختصاصی سایر سرشماره های پیامکی
تعرفه شارژ و اعتبار پیام کوتاه
نام تعرفه از مبلغ (ريال ) تا مبلغ (ريال ) سر شماره 1000 سر شماره 50001 سر شماره 2000 سر شماره 3000
ICP-A ۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴۲.۳۵ ۱۲۸.۲۵ 150.6 142.30
ICP-B ۱۱۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۳۷.۸۶ ۱۲۴.۲ 135.20 147.7
ICP-C ۳۱۵,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۴.۸۶ ۱۲۱.۵ 135.30 144.8
ICP-D ۴۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۳۱.۸۶ ۱۱۸.۸ 133.30 141.9
ICP-E ۴۵۰,۰۰۰ ۹,۰۰,۰۰۰ ۱۲۸.۸۷ ۱۱۶.۱ 131.20 139.1
ICP-F ۹۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۵.۸۷ ۱۱۳.۴ 121.40 136.4
ICP-G ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲۲.۸۷ ۱۱۰.۷ 124.87 133.7
ICP-H ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۹.۸۸ ۱۰۸ 121.80 131.1
ICP-I ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۵.۳۸ ۱۰۳.۹۵ 198.70 128.5
HAM ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲.۳۸ ۱۰۱.۲۵ 126.0 113.30
ICP-TOP ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷.۸۹۲ ۹۷.۲ 123,6 107.890


تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری 1000
نمونه سرشماره تعداد ارقام کاربر (ريال ) نماینده (ريال )
1000 XXXXXXXXXX 14 300,000 250,000
1000 XXXXXXXXX 13 750,000 650,000
1000 XXXXXXXX 12 1,500,000 1,300,000
1000 XXXXXXX 11 2,000,000 1,700,000
1000 XXXXXX 10 3,300,000 3,000,000
1000 XXXXX 9 4,300,000 3,900,000
1000 XXXX 8 6,000,000 5,500,000
1000 XXX 7 مذاکره مذاکره
تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری 2000
نمونه سرشماره تعداد ارقام سفارشی (ريال ) غیر سفارشی (ريال )
2000 XXXXXXXX 12 استعلام 1,600,000
2000 XXXXXXX 11 استعلام 2,300,000
2000 XXXXXX 10 استعلام 4,500,000
2000 XXXXX 9 استعلام 8,500,000
2000 XXXX 8 استعلام 14,000,000
2000 XXX 7 استعلام استعلام
2000 XX 6 استعلام استعلام
تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری 3000
نمونه سرشماره تعداد ارقام سفارشی (ريال ) غیر سفارشی (ريال )
3000 XXXXXXXXXX 14 300,000 150,000
3000 XXXXXXXX 12 1,600,000 1,000,000
3000 XXXXXX 10 2,500,000 1,400,000
3000 XXXXX 9 استعلام استعلام
3000 XXXX 8 استعلام استعلام
3000 XXX 7 استعلام استعلام
3000 XX 6 استعلام استعلام
فعالسازی شماره های ارسال متناظر با تلفن ثابت (سالیانه)
نوع شماره قیمت (ریال)
شماره های ۸ رقمی- استان تهران متناظر با شماره تلفن ثابت 600,000
شماره ٥ رقمی-متناظر با شماره تلفن ثابت 4,500,000
شماره های ٤ رقمی-متناظر با شمارهای تلفن ثابت 5,000,000
شماره های٣رقمی-متناظر با شمارهای تلفن ثابت 6,000,000
شماره های غیر متناظر سایر شمارها پس از اطمینان از آزاد بودن شماره مورد در خواست شما
و بر اساس سیستم قیمت گذاری شرکت تعیین می گردد

بخشنامه ها