قوانین و مقررات شرکت هاماوران

مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام هایی که متناقض با عرف و شرع و همچنین قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران میباشد تمام و کمال با خریدار بوده و خریدار موظف به جبران خسارت احتمالی ناشی از این امر از نظر حقوقی و مالی به صورت تمام و کمال میباشد لذا به طور مشخص در صورت بوجود آمدن هرگونه شکایتی ناشی از ارسال پیام های متناقض با عرف ، شرع ، و یا قوانین جاری مملکت ، خریدار در مقابل کلیه دستگاههای نظارتی و کنترلی مسئول و پاسخ گو خواهد بود و فروشنده فاقد هرگونه مسئولیتی می باشد.خریدار  متعهد میگردد ، که کلیه قوانینی که در آینده برای ارسال پیام های ناخواسته وضع میگردد را اجرا و اعمال نماید.

 

محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با هر يك از اصول پنجگانه زير مطابقت داشته باشد:

الف–با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

ب –باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.

پ –مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد .

ت –به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند .

ج- با سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد .

 

بخشنامه ها